کراچۍ

ستاسو د کراچۍ اوس تش دی.

سودا ته دوام ورکړي